Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu informacyjnego WodaPress

www.koceo.pl - największy wybór koców, pledów i narzut w Polsce

1. Serwis informacyjny dostępny na stronie WodaPress.pl jest obsługiwany i administrowany przez firmę JKB Energo Krzysztof Banaś wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 64540, o numerze NIP 9371811542, REGON 241315582, z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Modrzewskiego 2/3, właściciela strony WodaPress.pl, zwaną w dalszej części regulaminu “Administratorem”. Serwis jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są m.in. usługi informacyjne.

2. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały znajdujące się w zasobach serwisu WodaPress.pl – w szczególności informacje, teksty, artykuły prasowe, opracowania danych, rankingi, zdjęcia oraz materiały filmowe, dźwiękowe i graficzne.

3. Za “Użytkownika” serwisu uważa się osobę przeglądającą treści na stronie WodaPress.pl

4. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej “Polityki prywatności”, której aktualna wersja opublikowana jest tutaj.

6. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika w ramach usług informacyjnych, tj. informacje, teksty, artykuły prasowe, opracowania danych, rankingi, zdjęcia oraz materiały filmowe, dźwiękowe i graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

7. Zamieszczone w serwisie WodaPress.pl informacje, teksty, artykuły prasowe, opracowania danych, rankingi, zdjęcia oraz materiały filmowe, dźwiękowe i graficzne nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ewentualne wykorzystanie lub przedruk (w całości lub części) informacji, tekstów, artykułów prasowych, opracowań danych, rankingów, zdjęć oraz materiałów filmowych, dźwiękowych i graficznych czy jakichkolwiek danych znajdujących się w serwisie WodaPress.pl wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie. Aby otrzymać w/w licencję i szczegółowy regulamin dotyczący uzyskania uprawnień licencyjnych należy skontaktować się z redakcją: redakcja@wodapress.pl

8. W ramach serwisu Administrator może udostępnić bezpłatny dostęp do newslettera na zasadzie dobrowolnej subskrypcji, co może wymagać zalogowania i podania hasła. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Subskrybent zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów z informacjami promocyjnymi serwisu WodaPress.pl, jak również z informacjami promocyjnymi od partnerów współpracujących z Administratorem.

9. Dane podawane przy rejestracji w serwisie nie będą udostępniane innym podmiotom.

10. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez serwis formach wypowiedzi (forum, recenzje produktów, przesyłanie własnych wypowiedzi, tekstów lub propozycji tekstów) w celu publikacji w serwisie. Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać zalogowania i podania hasła.

11. Użytkownicy zamieszczający swoje wypowiedzi w serwisie WodaPress.pl, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w serwisie WodaPress.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach WodaPress.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy naruszające zasady Netykiety.

13. Bez pisemnej zgody Administratora serwisu WodaPress.pl niedopuszczalne jest również zamieszczanie na łamach tego serwisu przekazów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawiony.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 12 i 13.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy (Użytkownika) są nieprawdziwe.

16. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.

17. Administrator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu WodaPress.pl spowodowanych względami technicznymi i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z tych przerw.

18. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone w serwisie WodaPress.pl były realizowane poprawnie. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, sił wyższych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

19. Administrator dąży do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie WodaPress.pl, jednak nie odpowiada wobec Użytkowników i subskrybentów ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieścisłości, które mogą zaistnieć w serwisie WodaPress.pl

20. Użytkownicy serwisu WodaPress.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność decydują o zastosowaniu na swój użytek informacji zawartych w serwisie.

21. Użytkownicy serwisu WodaPress.pl przyjmują do wiadomości, że żadne informacje dotyczące zdrowia i diety zawarte w serwisie nie zastępują konsultacji lekarza ani dietetyka w stosunku do poszczególnych osób.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez Serwis Informacyjny podlegają zgłoszeniu na adres e-mail: redakcja@wodapress.pl lub pisemnie na adres Administratora:

  • WodaPress
  • JKB Energo Krzysztof Banaś
  • ul. Modrzewskiego 2/3
  • 43-300 Bielsko-Biała.

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać okoliczności pozwalające na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie okoliczności będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.

3. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy.

Bezpieczeństwo

1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami Użytkowników oraz udostępnionymi danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione.

2. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym w przez Administratora.

3. Łączenie się za pomocą linków widniejących w WodaPress.pl z innymi stronami WWW, na których wymagane jest podanie informacji takich jak: dane osobowe, hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych itp., powinno wiązać się ze wzmożoną uwagą Użytkownika ze względu na możliwość wyłudzenia w/w informacji przez podmioty nieuprawnione. W przypadku żądania udostępnienia w/w informacji Użytkownik każdorazowo powinien zbadać autentyczność witryny oraz podmiotu żądającego udostępnienia danych.

Zespół WodaPress.pl

Red Lychee - Koce i Pledy z Najlepszej Wełny i Kaszmiru